Algemene voorwaarden

1.        Door het overmaken van een bestelling erkent de koper kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

2.        Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden.  Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van niet uitvoering van de overeenkomst door de koper om welke reden ook, is de koper een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bestelling of van het niet uitgevoerde deel.
3.        De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
4.        Offertes  zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn onder meer herzienbaar wanneer de lonen en sociale lasten of de prijs van de grondstoffen stijgen.
5.        De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.  Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.        De ontvanger dient de geleverde goederen bij aflevering te onderzoeken.  Hierbij dient de ontvanger na te gaan als het aantal colli’s en/of pallets overeen komt met het aantal vermeld op de leveringsbon.  
Bij zichtbare schade is de ontvanger ertoe gehouden de goederen te weigeren of met vermelding “schade” aan te nemen.  Worden zichtbare gebreken vastgesteld dan dient de ontvanger deze te vermelden op de leveringsbon.  Indien er bij de aflevering geen vermelding is van zichtbare schade, dan verliest de ontvanger zijn rechten.  
Niet-zichtbare schade dient de ontvanger binnen de 3 werkdagen door te geven aan de verkoper met vermelding van het leveringsbonnummer.  
Geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de koper tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten. Indien de ontvanger binnen de genoemde termijnen geen melding maakt van gebreken of klachten, dan kan zijn klacht niet meer in behandeling genomen worden en vervallen zijn rechten.
7.        De geleverde goederen bijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen kunnen onze verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging.  
8.        De goederen worden vervoerd op risico van de koper zelfs indien ze franco geleverd worden.  Vervoerskosten zijn ten laste van de koper tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 
9.        De facturen zijn, behoudens anders vermeld, betaalbaar te Gistel, contant of op de vervaldag die op onze facturen staat.
Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald.  Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper.  Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. 
Betwistingen inzake facturen moeten binnen de 8 werkdagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. 
Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% forfaitaire schadevergoeding verhoogd, met een minimum van 25 euro en dit tot volledige betaling.  Bovendien is onder dezelfde voorwaarden een verwijlinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 2%.  
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden.  Alle innings- en protest-kosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper.
10.        Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.